Category Archives: Gi Gear

Review of the latest gi jiu jitsu gear

Fix Your Jiu Jitsu Reviews – JitsGrips – The Jiu Jitsu Grip Strengther

 

Order today at www.jitsgrips.com

Advertisements

Fix Your Jiu Jitsu Reviews: Finger Master Hand Exerciser

Want to get stronger grips? Check out my review of the Finger Master Hand Exerciser by Epitomie Fitness.